σχέδιο σπιτιού με ροζ μαρκαδόρο

Νέος νόμος (4224/2013) για την προστασία της Κύριας Κατοικίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΟΦΙΑ ΤΡΕΚΛΗ

Στις 21.12.2013 ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων ο υπ’αρίθμ. 4224/2013 νόμος για παροχή προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς.
Τον νόμο αυτό θα προσπαθήσω να σας τον παρουσιάσω περιληπτικά με τρόπο κατανοητό για τους απλούς πολίτες στα βασικά του σημεία.

Η προστασία που παρέχεται με τον νόμο αυτό αφορά δάνεια προς όλους τους δανειστές, είτε την Τράπεζα είτε τον ιδιώτη. Δηλαδή αν οφείλουμε χρήματα και δεν εμπίπτουμε στις προϋποθέσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα (Ν. 3869/2010 ) ή για δικούς μας λόγους έχουμε αποφασίσει να μην κάνουμε αίτηση σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη (Ν. 3869/2010) , ίσως θα έπρεπε να αναζητήσουμε την προστασία του νέου αυτού νόμου, ο οποίος αφορά και έμπορους και μη έμπορους.

Σε περίληψη ο νόμος αυτός λέει τα εξής: Σε προστατεύω μόνο για τις οφειλές προς Ιδιώτες και Τράπεζες. Δηλαδή αν οφείλετε μόνο στην Εφορία ή στο Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, δεν μπορείτε να ζητήσετε αυτού του είδους την προστασία. Σε προστατεύω μόνο για την κατοικία που μου είχες δηλώσει ως κύρια κατοικία πέρσι και εφόσον η αξία της είναι μέχρι 200.000 ευρώ. Δηλαδή μεγάλης αξίας ακίνητα που δεν ήταν δηλωμένα πέρσυ ως κύρια κατοικία δεν προστατεύονται.

Λέει ακόμα ο νόμος ότι παρέχει την προστασία μόνο αν:

1. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των 35.000. Ευτυχώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Δηλαδή από το οικογενειακό του εισόδημα αφαιρεί κανείς τις κρατήσεις των ασφαλιστικών τάμείων, τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης και αν το υπόλοιπο είναι μικρότερο ή ίσο των 35.000 ευρώ μπορεί να ζητήσει κανείς την προστασία του νόμου αυτού.

 

2. η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτού που ζτηά την προστασία θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000€) ευρώ, και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000€ ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
 Δηλαδή όλη η περιουσία αυτού που ζητάει την προστασία του νόμου, ότι έχει και δεν έχει κάποιος, (αυτοκίνητα, καταθέσεις σε τράπεζα, κοσμήματα, οικόπεδα κ.λ.π.) δεν μπορεί συνολικά να αξίζει πάνω από 270.000 ευρώ και επιπροσθέτως οι καταθέσεις που είχε αυτός ο άνθρωπος στις 20 Νοεμβρίου 2013 καθώς και τα κινητά του δεν πρέπει να είναι πάνω από 15.000 ευρώ.

Για να κάνουμε τον υπολογισμό μας από το ποσό που είχαμε στις Τράπεζες και την αξία των κινητών μας όλα μαζί αφαιρούμε ότι πήραμε από ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά προγράμματα και αν το υπόλοιπο είναι 15.000 ευρώ και κάτω εμπίπτουμε στον νόμο αυτό.

Επίσης λέει ο νόμος αυτός ότι μέχρι την 31/1/2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή, με κάθε πρόσφορο μέσο, υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό 1.000€ ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Δηλαδή μπορεί να είχαμε συμφωνήσει να σε δανείσω χρήματα πριν από πολλά χρόνια. Αν θέλεις να σε προστατέψει ο νόμος αυτός θα πρέπει να έρθεις να μου πεις, εμένα που μου χρωστάς χρήματα, που μένεις τώρα, που θα σε βρω, ποια είναι η τωρινή περιουσιακή σου κατάσταση και τέλος πάντων θα πρέπει να μου πεις και αν τα τελευταία δύο χρόνια έχεις μεταφέρει μέσω τραπέζης χρήματα πάνω από 1.000 ευρώ. Και όλα αυτά μέχρι 31/1/2014. Μας ξέρουν όμως πια και είπαν και την εξαίρεση. Αν δεν προλάβουμε μέχρι 31/1/2014 τότε μέσα σε δύο μήνες από την χρονική στιγμή που θα μας στείλουν έγγραφο με το οποίο θα ζητάει τα χρήματά του ο δανειστής μας.

Επιπροσθέτως σύμφωνα, με τον νόμο πάντα, ο δανειστής, κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού, μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει:

3α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1/1/2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1/1/2007,

3β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,

3γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9,

3δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20ηΝοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, και όπου απαιτούνται,

3ε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας από τον ΟΑΕΔ,

3στ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3ζ) πιστοποιητικό Α΄ /βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της.

 

Δηλαδή δίνει το δικαίωμα σε σένα ο νόμος να ζητήσεις να μην σου βγάλουν το σπίτι στον πλειστηριασμό αλλά και σε εκείνον στον οποίο χρωστάς χρήματα δίνει το δικαίωμα, αυτόν τον ένα χρόνο που θα περιμένει, να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την περιουσία σου και εσύ υποχρεούσαι να του τις παρέχεις.

 

Τέλος αναφέρει ο νόμος αυτός ότι κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές, μηνιαίως, ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές τους, μηνιαίως, ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.
Δηλαδή θεωρεί ο νομοθέτης ότι αν έχεις 1.250 ευρώ το μήνα για να ζήσεις, ως οικογενειακό εισόδημα (15.000 ευρώ δια 12 μήνες τον χρόνο = 1.250 ευρώ), μπορείς να ζήσεις και με (15.000 – 10% = 13.500 ευρώ το χρόνο δια 12 μήνες =) 1.125 ευρώ το μήνα. Αν έχεις παραπάνω από 1.250 ευρώ το μήνα καθαρά για ότι είναι πάνω από τα 1.250 ευρώ θα δίνεις στους δανειστές σου το 20%.
Αυτή ήταν μια πρώτη προσέγγιση στον νεοψηφισθέντα νόμο. Μένει να δούμε την εφαρμογή του στην πράξη.

Διαβάστε ακόμα:

babytips logo 220x70

To Babytips.gr είναι η πύλη πληροφοριών των νέων γονιών!

Βρείτε ιδέες για παιχνίδια, για δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, για ιατρικά θέματα, για διατροφή, ανάπτυξη, ταξίδια κ.α.

Σας καλωσορίζουμε!